Skip Navigation Links
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานแนะแนวอาชีพ
งานต่างด้าว
บริการข้อมูล
บุคลากร
ติดต่อสำนักงาน
บริการผ่านเว็บ
ตลาดงานกรมจัด
งานราชการ
หางาน online
ตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศ
จัดหางานต่างประเทศ
ลงทะเบียนตำแหน่งงาน
ลงทะเบียนสมัครงาน
ค้นหาตำแหน่งงาน
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน
บริการ สจจ.นครนายก
คู่มือสิทธิประชาชนตามพ.ร.บ.ข้อมุลข่าวสารพ.ศ.2540 (ฉบับประชาชน)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ทดสอบความพร้อมทางอาชีพ
พรบ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 (ปรับปรุง)
ศูนย์บริการการไปทำงานต่างประเทศ
ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม
กฎหมายแรงงาน
แนะแนวอาชีพ
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
ข่าวสารตลาดแรงงาน
บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบฟอร์มจัดหางานในประเทศ
แบบฟอร์มเอกสารจัดหางานไปต่างประเทศ
แบบฟอร์มเอกสารการขออนุญาตแรงงานต่างด้าว
หน่วยงานภายในกระทรวง
กองส่งเสริมการมีงานทำ
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน
เว็บแนะนำ
ประกันสังคม
กรมการจัดหางาน
ข่าวงานราชการ (ก.พ.)
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์
 
ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center)
รับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล ในวันที่ 24-28 ส.ค. 2558
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัด/ต่างจังหวัด ประจำเดือนสิงหาคม 2558
เชิญชวนผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ขึ้นทะเบียน Online
ขอเชิญเข้าร่วมงานนัดพบแรงงาน ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 18 มิ.ย. 2558
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัด/ต่างจังหวัด ประจำเดือนมิถุนายน 2558
ขอแจ้งเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ติดต่อสมัครงาน บ.สยามแม็คโครฯ สาขานครนายก
ด่วน!!แรงงานต่างด้าว (บัตรสีชมพู) ที่หมดอายุ ขอรับบัตรใหม่และขออนุญาตทำงาน ณ ศูนย์ (ONE STOP SERVICE) ที่ว่าการอำเภอบ้านนา ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-30 มิ.ย. 58
การดำเนินการตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา (ดาวน์โหลดเอกสาร)
  อ่านทั้งหมด >
 
ตำ แ ห น่ ง ง า น ว่ า ง
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
ประเภทงาน :
Keyword :
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน
สาขาวิชา :
ระดับการศึกษา :
Keyword
ป ร ะ วั ติ ผู้ ส มั ค ร ง า น
 
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครู  รัฐวิสาหกิจ  เทศบาล
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 15,000 จังหวัด นครนายก 25 กุมภาพันธ์ 2558
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า  เจ้าหน้าที่ธนาคาร  เจ้าหน้าที่ทางการเงิน
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 15000 จังหวัด นครนายก 26 กุมภาพันธ์ 2558
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์
มัธยมศักษา นครนายกวิทยาคม คณิต-วิทย์

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :    
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : จังหวัด นครนายก 01 มีนาคม 2558

นั ด พ บ แ ร ง ง า น ย่ อ ย
 
 
ป ร ะ ก ว ด ร า ค า/ ส อ บ ร า ค า /จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
จัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2558 เงินในงบประมาณ
จัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2558 เงินกองทุนฯ
จัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2558 เงินในงบประมาณ
จัดซื้อจัดจัางเดือนมิถุนายน 2558 เงินกองทุนฯ
จัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2558 เงินในงบประมาณ
จัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2558 เงินกองทุนฯ
จัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน2558เงินในงบประมาณ
จัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน2558เงินกองทุนฯ
 
 
กิ จ ก ร ร ม สำ นั ก ง า น
  อ่านทั้งหมด >
 
แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
ตั้งกระทู้ใหม่ >
รายละเอียดผู้เข้าชมผู้ตอบวันเวลาผู้ตั้งกระทู้
หางานค่ะ 1270 26/6/2558 11:24:43 อรนัธญ์
หางานค่ะ 730 26/6/2558 11:24:36 อรนัธญ์
รับสมัครช่างก่อสร้าง 950 13/6/2558 12:13:35 เอก
PC Samsung 1993 12/6/2558 9:29:55 PC Samsung
หางาน1 1440 7/6/2558 22:31:59 เอ
หางานค่ะ 1860 4/6/2558 13:50:37 ฝ้าย
รับสมัครพนักงานขายอาหารประจำแมคโครนครนายก 5313 10/5/2558 11:16:34 กวางค่ะ
รับสมัครช่างเคาะ พ่นสีรถยนต์ 2470 4/2/2558 14:14:26 แอม
รับสมัครพนักงาน ไม่จำกัดเพศ วุฒิ อายุจร้า 8551 22/12/2557 18:20:53 แพร
รับสมัครพนักงาน ไม่จำกัดเพศ วุฒิ อายุจร้า 6090 22/12/2557 18:20:32 แพร
12345678910...
  อ่านทั้งหมด >