Skip Navigation Links
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานแนะแนวอาชีพ
งานต่างด้าว
บริการข้อมูล
บุคลากร
ติดต่อสำนักงาน
บริการผ่านเว็บ
ตลาดงานกรมจัด
งานราชการ
หางาน online
ตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศ
จัดหางานต่างประเทศ
ลงทะเบียนตำแหน่งงาน
ลงทะเบียนสมัครงาน
ค้นหาตำแหน่งงาน
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน
บริการ สจจ.นครนายก
พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
ทดสอบความพร้อมทางอาชีพ
พรบ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 (ปรับปรุง)
ศูนย์บริการการไปทำงานต่างประเทศ
ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม
กฎหมายแรงงาน
แนะแนวอาชีพ
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
ข่าวสารตลาดแรงงาน
บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบฟอร์มจัดหางานในประเทศ
แบบฟอร์มเอกสารจัดหางานไปต่างประเทศ
แบบฟอร์มเอกสารการขออนุญาตแรงงานต่างด้าว
หน่วยงานภายในกระทรวง
กองส่งเสริมการมีงานทำ
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน
เว็บแนะนำ
ประกันสังคม
กรมการจัดหางาน
ข่าวงานราชการ (ก.พ.)
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์
 
ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
รายการ  "คืนความสุขให้คนในชาติ" รายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ"
ด่วน!!แรงงานต่างด้าว (บัตรสีชมพู) ที่หมดอายุ ขอรับบัตรใหม่และขออนุญาตทำงาน ณ ศูนย์ (ONE STOP SERVICE) ที่ว่าการอำเภอบ้านนา ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-30 มิ.ย. 58
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดและต่างจังหวัด ประจำเดือนเมษายน 2558
ข่าวดี!!บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขานครนายก เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขั้นต่ำวุฒิ ม.3 (อัพเดทล่าสุด)
การดำเนินการตรวจสัญชาติแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา (ดาวน์โหลดเอกสาร)
ข่าวประชาสัมพันธ์!!เหตุการณ์ระเบิดในย่าน บูกิต บินตัง ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
ระวังถูกหลอก!!!จากสายนาย/หน้าจัดหางานเถื่อน
คำเตือน!! การประกอบอาชีพนวดแผนโบราณของหญิงไทย
แนวปฏิบัติสำหรับแรงงานพม่าที่ทำงานครบ 4 ปี
  อ่านทั้งหมด >
 
ตำ แ ห น่ ง ง า น ว่ า ง
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
ประเภทงาน :
Keyword :
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน
สาขาวิชา :
ระดับการศึกษา :
Keyword
ป ร ะ วั ติ ผู้ ส มั ค ร ง า น
 
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ผู้จัดการ  ประชาสัมพัน  ธุรการ
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 15000 จังหวัด นครนายก 10 กันยายน 2557
ป.ตรี ราชภัฎสวนดุสิต รัฐประสาศนสาตร์

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ผู้จัดการ  ประชาสัมพัน  ธุรการ
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 15000 จังหวัด นครนายก 10 กันยายน 2557
ป.ตรี ราชภัฎสวนดุสิต รัฐประสาศนสาตร์

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ผู้จัดการ  ประชาสัมพัน  ธุรการ
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : 15000 จังหวัด นครนายก 10 กันยายน 2557
ป.ตรี ราชภัฎสวนดุสิต รัฐประสาศนสาตร์

นั ด พ บ แ ร ง ง า น ย่ อ ย
 
 
ป ร ะ ก ว ด ร า ค า/ ส อ บ ร า ค า /จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
สรุปจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2558
สรุปจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2557
สรุปจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2557
สรุปจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม2557
สรุปจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2557
สรุปจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2557
สรุปจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2557
สรุปจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2557
 
 
กิ จ ก ร ร ม สำ นั ก ง า น
  อ่านทั้งหมด >
 
แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
ตั้งกระทู้ใหม่ >
รายละเอียดผู้เข้าชมผู้ตอบวันเวลาผู้ตั้งกระทู้
รับสมัครช่างเคาะ พ่นสีรถยนต์ 1200 4/2/2558 14:14:26 แอม
รับสมัครพนักงาน ไม่จำกัดเพศ วุฒิ อายุจร้า 4551 22/12/2557 18:20:53 แพร
รับสมัครพนักงาน ไม่จำกัดเพศ วุฒิ อายุจร้า 3000 22/12/2557 18:20:32 แพร
รับสมัครธุรการ บ.รับเหมาก่อสร้าง 4642 22/11/2557 10:24:29 หญิง
รับสมัครแม่ครัว,แม่บ้าน 2560 13/11/2557 7:30:27 Nop
รับคนงานเผาถ่าน 2382 26/9/2557 13:55:29 กุ๊ก
รับสมัครแม่บ้าน ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 3870 25/8/2557 16:19:22 Picha
เตือนภัยบุคคลอันตรายวัดเขาสมโภชน์ 3530 30/7/2557 23:47:53 blueplanet
รับสมัครแม่บ้าน 4250 18/7/2557 21:40:44 พิชชา
รับสมัครคนงานวางท่อระบบบำบัดน้ำเสียด่วน! 3820 3/7/2557 23:04:20 คุณก้อง081-062-7949
12345678910...
  อ่านทั้งหมด >