Skip Navigation Links
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานแนะแนวอาชีพ
งานต่างด้าว
บริการข้อมูล
บุคลากร
ติดต่อสำนักงาน
บริการผ่านเว็บ
ตลาดงานกรมจัด
งานราชการ
หางาน online
ตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศ
จัดหางานต่างประเทศ
ลงทะเบียนตำแหน่งงาน
ลงทะเบียนสมัครงาน
ค้นหาตำแหน่งงาน
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน
บริการ สจจ.นครนายก
คู่มือสำหรับประชาชน(45กระบวนงาน)
คู่มือสิทธิประชาชนตามพ.ร.บ.ข้อมุลข่าวสารพ.ศ.2540 (ฉบับประชาชน)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ทดสอบความพร้อมทางอาชีพ
พรบ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 (ปรับปรุง)
ศูนย์บริการการไปทำงานต่างประเทศ
ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม
กฎหมายแรงงาน
แนะแนวอาชีพ
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบฟอร์มจัดหางานในประเทศ
แบบฟอร์มเอกสารจัดหางานไปต่างประเทศ
แบบฟอร์มเอกสารการขออนุญาตแรงงานต่างด้าว
หน่วยงานภายในกระทรวง
กองส่งเสริมการมีงานทำ
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน
เว็บแนะนำ
(Application)การให้บริการผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
ศูนย์รวมข้อมูลเปิดภาครัฐ/เชิงสถิติ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
ประกันสังคม
ข่าวงานราชการ (ก.พ.)
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์
 
ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน
ประกาศ!!ขอเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานครั้งที่ 2/59 ในวันพุธที่ 10 ก.พ. 59 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัด/ต่างจังหวัด ประจำเดือนธันวาคม 2558
คู่มือสำหรับประชาชน(45 กระบวนงาน)
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก
ประกาศ!!!จังหวัดนครนายก เรื่อง สอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ในวันที่ 18 พ.ย. 58-30 พ.ย. 58
ประกาศ!!lขอเชิญร่วมกิจกรรมนัดพบแรงงาน ในวันอังคารที่ 22 ธ.ค. 58 ณ ลานอเนกประสงค์ หน้าสนง.จัดหางานจังหวัดนครนายก
ประกาศ!!รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน
ประกาศ!!หมายเลขผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) ครั้งที่ 19
  อ่านทั้งหมด >
 
ตำ แ ห น่ ง ง า น ว่ า ง
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง
ประเภทงาน :
Keyword :
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน
สาขาวิชา :
ระดับการศึกษา :
Keyword
ป ร ะ วั ติ ผู้ ส มั ค ร ง า น
 
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : ครู  รัฐวิสาหกิจ  เทศบาล
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 15,000 จังหวัด นครนายก 25 กุมภาพันธ์ 2558
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร : เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า  เจ้าหน้าที่ธนาคาร  เจ้าหน้าที่ทางการเงิน
เพศ : หญิง    อายุ :   เงินเดือน : 15000 จังหวัด นครนายก 26 กุมภาพันธ์ 2558
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์
มัธยมศักษา นครนายกวิทยาคม คณิต-วิทย์

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร :    
เพศ : ชาย    อายุ :   เงินเดือน : จังหวัด นครนายก 01 มีนาคม 2558

นั ด พ บ แ ร ง ง า น ย่ อ ย
 
 
ป ร ะ ก ว ด ร า ค า/ ส อ บ ร า ค า /จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
จัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2558 เงินในงบประมาณ
จัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 2558 เงินกองทุนฯ
จัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2558 เงินในงบประมาณ
จัดซื้อจัดจัางเดือนมิถุนายน 2558 เงินกองทุนฯ
จัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2558 เงินในงบประมาณ
จัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2558 เงินกองทุนฯ
จัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน2558เงินในงบประมาณ
จัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน2558เงินกองทุนฯ
 
 
กิ จ ก ร ร ม สำ นั ก ง า น
  อ่านทั้งหมด >
 
แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
ตั้งกระทู้ใหม่ >
รายละเอียดผู้เข้าชมผู้ตอบวันเวลาผู้ตั้งกระทู้
เปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่งในสายงานด้านรีสอร์ท ด่วน 3571 7/1/2559 10:05:39 คุณเจส
รับสมัครพนักงาน 2160 6/1/2559 16:57:18 คุณเจส
รีสอร์ทเปิดใหม่ ต้องการรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่ง 3232 6/1/2559 16:49:43 คุณเจส
รับสมัครผู้จัดการร้านกาแฟ ติดต่อ 0897659009 2701 27/11/2558 9:04:43 วรรณณัฐชา
รับสมัครผู้จัดการร้านกาแฟ 1660 25/11/2558 20:54:56 วรรณณัฐชา
จบ ป.6 1500 10/11/2558 11:19:34 หางานทำ
รับสมัครงาน ช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา 1580 16/10/2558 11:10:19 นนธภัทธ สุขศิริ
รับสมัคช่างทำงานไม้ 1430 24/9/2558 16:16:04 อาร์ม
รับสมัคช่างทำงานไม้ 1310 24/9/2558 16:15:54 อาร์ม
รับสมัคช่างทำงานไม้ 1460 24/9/2558 16:14:29 อาร์ม
12345678910...
  อ่านทั้งหมด >