Skip Navigation Links
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานแนะแนวอาชีพ
งานต่างด้าว
บริการข้อมูล
บุคลากร
ติดต่อสำนักงาน
บริการผ่านเว็บ
ตลาดงานกรมจัด
งานราชการ
หางาน online
ตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศ
จัดหางานต่างประเทศ
ลงทะเบียนตำแหน่งงาน
ลงทะเบียนสมัครงาน
ค้นหาตำแหน่งงาน
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน
บริการ สจจ.นครนายก
คู่มือสำหรับประชาชน(45กระบวนงาน)
คู่มือสิทธิประชาชนตามพ.ร.บ.ข้อมุลข่าวสารพ.ศ.2540 (ฉบับประชาชน)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ทดสอบความพร้อมทางอาชีพ
พรบ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 (ปรับปรุง)
ศูนย์บริการการไปทำงานต่างประเทศ
ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม
กฎหมายแรงงาน
แนะแนวอาชีพ
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบฟอร์มจัดหางานในประเทศ
แบบฟอร์มเอกสารจัดหางานไปต่างประเทศ
แบบฟอร์มเอกสารการขออนุญาตแรงงานต่างด้าว
หน่วยงานภายในกระทรวง
กองส่งเสริมการมีงานทำ
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน
เว็บแนะนำ
(Application)การให้บริการผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
ศูนย์รวมข้อมูลเปิดภาครัฐ/เชิงสถิติ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
ประกันสังคม
ข่าวงานราชการ (ก.พ.)
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์
 
 ง า น บ ริ ก า ร ต่ า ง ด้ า ว
รายละเอียดเอกสาร ตท.5 (ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน)
โดย เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ สจจ.นครนายก 31 กรกฎาคม 2552 16:07 น.
 

รายละเอียดเอกสาร ตท.5  (ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน)

คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานแล้ว  มีความประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาตทำงาน

จะต้องยื่นคำขอต่อใบอนุญาตทำงานก่อนใบอนุญาตทำงานสิ้นอายุ  ดังนี้

(1)  กรณีต่ออายุใบอนุญาตทำงานครบรอบปีการทำงาน  เอกสารประกอบคำขอจัดเรียงตามลำดับดังนี้

         1.  แบบคำขอต่ออายุ ตท.5
         2.  ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)  พร้อมสำเนา
         3.  หนังสือเดินทาง หรือใบสำคัญถิ่นที่อยู่และใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว  พร้อมสำเนา
         4.  เอกสารตามเงื่อนไขที่กำหนดในใบอนุญาตทำงาน (ถ้ามี)
         5.  หนังสือมอบอำนาจจากคนต่างด้าว (ถ้าไม่มายื่นด้วยตนเอง)  ติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ             

     เอกสารประกอบการพิจารณาตามประเภทของกิจการ/นายจ้าง
         1.  สถานประกอบการเอกชน

                1.1  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลไทย(ไม่เกิน 6 เดือน)และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น(บอจ.5)  / หรือนิติบุคคลต่างด้าวให้ยื่นสำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวตาม พ.ร.บ.ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว        พ.ศ.2542 พร้อมหลักฐานการนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาใช้จ่ายในประเทศ
                1.2  บัญชีรายชื่อคนต่างด้าว 

         2.  โรงเรียนเอกชน / มหาวิทยาลัยเอกชน

                2.1  หนังสือรับรองจากหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ
                2.2  สำเนาใบอนุญาตให้เป็นครู (สช.11)  และสำเนาใบอนุญาตให้บรรจุครู  (สช.18)
                2.3  สำเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน / สำเนาหนังสือการจัดตั้งมหาวิทยาลัยและคำสั่งแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามของมหาวิทยาลัย

         3.  หน่วยงานราชการ

                หนังสือรับรองจากส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ / องค์การมหาชน โดยระบุชื่อคนต่างด้าว ตำแหน่งงาน และระยะเวลาการจ้างงาน

         4.  มูลนิธิ หรือสมาคม 

                หนังสือรับรองนิติบุคคลของมูลนิธิ,สมาคม วัตถุประสงค์ พร้อมบัญชีรายชื่อคณะกรรมการ

(2)  กรณีต่ออายุใบอนุญาตทำงานตามกำหนด VISA   ใช้หลักฐานเอกสารดังนี้

         1.  แบบคำขอต่ออายุ  ตท.5
         2.  ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)  พร้อมสำเนา
         3.  หนังสือเดินทาง หรือใบสำคัญถิ่นที่อยู่และใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว พร้อมสำเนา
         4.  สำเนาหนังสือการรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือน)  และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
         5.  หนังสือมอบอำนาจจากคนต่างด้าว (ถ้าไม่มายื่นด้วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 10 บาท และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

หมายเหตุ

(1)     เอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศ ยกเว้นภาษาอังกฤษ  ให้จัดทำคำแปลเป็นภาษาไทย  ที่มีการรับรองความถูกต้อง

(2)     สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองดังนี้

         -          เอกสารของนายจ้างให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท(ถ้ามี)  หรือผู้รับมอบอำนาจ
         -          เอกสารของคนต่างด้าว  ให้คนต่างด้าวลงลายมือชื่อ  หรือผู้รับมอบอำนาจ

 
 จำนวนผู้อ่าน 37759 คน


 ข่ า ว ส า ร อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง
อัตราค่าธรรมเนียมของคนต่างด้าว
รายละเอียดเอกสาร ตท.12 (กรณีแจ้งการได้รับอนุญาตให้ขยายระยะเวลาการทำงาน)
รายละเอียดเอกสาร ตท.11 (แจ้งเข้าทำงานอันจำเป็นและเร่งด่วนตามมาตรา 7)
รายละเอียดเอกสาร ตท.10 (การยื่นแบบแจ้งการรับเข้าทำงาน / และออกจากงาน)
รายละเอียดเอกสาร ตท.7 (ขอเพิ่ม / เปลี่ยน สถานที่ทำงาน)