Skip Navigation Links
หน้าหลัก
เกี่ยวกับสำนักงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ
งานแนะแนวอาชีพ
งานต่างด้าว
บริการข้อมูล
บุคลากร
ติดต่อสำนักงาน
บริการผ่านเว็บ
ตลาดงานกรมจัด
งานราชการ
หางาน online
ตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศ
จัดหางานต่างประเทศ
ลงทะเบียนตำแหน่งงาน
ลงทะเบียนสมัครงาน
ค้นหาตำแหน่งงาน
ค้นหาประวัติผู้สมัครงาน
บริการ สจจ.นครนายก
คู่มือสำหรับประชาชน(45กระบวนงาน)
คู่มือสิทธิประชาชนตามพ.ร.บ.ข้อมุลข่าวสารพ.ศ.2540 (ฉบับประชาชน)
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ทดสอบความพร้อมทางอาชีพ
พรบ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 (ปรับปรุง)
ศูนย์บริการการไปทำงานต่างประเทศ
ตรวจสอบสิทธิประกันสังคม
กฎหมายแรงงาน
แนะแนวอาชีพ
อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
บริการ ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบฟอร์มจัดหางานในประเทศ
แบบฟอร์มเอกสารจัดหางานไปต่างประเทศ
แบบฟอร์มเอกสารการขออนุญาตแรงงานต่างด้าว
หน่วยงานภายในกระทรวง
กองส่งเสริมการมีงานทำ
กองวิจัยตลาดแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงาน
เว็บแนะนำ
(Application)การให้บริการผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่
ศูนย์รวมข้อมูลเปิดภาครัฐ/เชิงสถิติ
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อการติดต่อราชการ
เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
ประกันสังคม
ข่าวงานราชการ (ก.พ.)
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์
 
 ง า น บ ริ ก า ร ต่ า ง ด้ า ว
อัตราค่าธรรมเนียมของคนต่างด้าว
โดย เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ สจจ.นครนายก 31 กรกฎาคม 2552 16:07 น.
 

อัตราค่าธรรมเนียมของคนต่างด้าว
 
 
ข้อ 1. ค่าใบรับคำขอ จำนวน 100 บาท  (ทุกคำขอ)  ยกเว้น แบบ ตท.10

ข้อ 2. ค่าธรรมเนียมการทำงานของคนต่างด้าว สำหรับสาขาอาชีพรับจ้างทำงานโดยใช้กำลังกายเป็นหลักหรือรับจ้างทำงานในบ้าน (มาตรา12)    ให้เรียกเก็บในอัตราดังต่อไปนี้

(1) ใบอนุญาตทำงาน
       (ก) ใบอนุญาตที่มีอายุไม่เกินสามเดือน ฉบับละ   450 บาท 
       (ข) ใบอนุญาตทำงานที่มีอายุเกินสามเดือน แต่ ฉบับละ    900 บาท
              ไม่เกินหกเดือน
       (ค) ใบอนุญาตที่มีอายุเกินหกเดือนแต่ไม่เกิน หนึ่งปี ฉบับละ  1,800 บาท
(2) การต่ออายุใบอนุญาตทำงาน
       (ก) ใบอนุญาตที่มีอายุไม่เกินสามเดือน ครั้งละ    450  บาท 
       (ข) ใบอนุญาตทำงานที่มีอายุเกินสามเดือน แต่ไม่เกินหกเดือน ครั้งละ 900  บาท
       (ค) ใบอนุญาตที่มีอายุเกินหกเดือน แต่ไม่เกินหนึ่งปี ครั้งละ   1,800 บาท 
(3) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ   150 บาท
(4) การอนุญาตให้ทำงานอื่น ครั้งละ  150 บาท

(5) การอนุญาตให้เปลี่ยนท้องที่หรือสถานที่ใน ครั้งละ  150 บาท
    
การทำงาน
 
ยกเว้น  คนต่างด้าวตามมาตรา 12ที่เป็นเจ้าของกิจการต้องเสียค่าธรรมเนียมตามข้อ 3
ข้อ 3. ค่าธรรมเนียมการทำงานของคนต่างด้าว สำหรับสาขาอาชีพอื่นนอกจากสาขาอาชีพที่กำหนดไว้ใน ข้อ 2 (ทั่วไป)  ให้เรียกเก็บในอัตราดังต่อไปนี้

(1) ใบอนุญาตทำงาน
       (ก) ใบอนุญาตที่มีอายุไม่เกินสามเดือน   ฉบับละ 750  บาท
       (ข) ใบอนุญาตทำงานที่มีอายุเกินสามเดือน แต่ไม่เกินหกเดือน ฉบับละ  1,000 บาท
       (ค) ใบอนุญาตที่มีอายุเกินหกเดือน แต่ไม่เกินหนึ่งปี ฉบับละ 3,000 บาท
       (ง) ใบอนุญาตที่มีอายุเกินหนึ่งปี ให้เก็บค่าธรรมเนียมสำหรับ
      ระยะเวลาที่เกินหนึ่งปีเพิ่มขึ้นตามอัตราใน(ก) (ข) หรือ   (ค)

(2) การต่ออายุใบอนุญาตทำงานหรือขยายระยะเวลาการทำงาน
 
      (ก) การต่ออายุใบอนุญาตหรือการขายายระยะเวลาทำงาน ครั้งละ 750 บาท
           ไม่เกินสามเดือน
      (ข) การต่ออายุใบอนุญาตหรือการขยายระยะเวลาการทำงาน ครั้งละ 1,000 บาท
            เกินสามเดือนแต่ไม่เกินหกเดือน
      (ค) การต่ออายุใบอนุญาตหรือการขยายระยะเวลาการทำงาน ครั้งละ  3,000 บาท
            เกินหกเดือนแต่ไม่เกินหนึ่งปี
      (ง) การต่ออายุใบอนุญาตหรือการขยายระยะเวลาการทำงาน
           เกินหนึ่งปี ให้เก็บค่าธรรมเนียมสำหรับระยะเวลาที่เกิน
           หนึ่งปีเพิ่มขึ้นตามอัตราใน(ก) (ข) หรือ (ค)

(3)
ใบแทนใบอนุญาต  ฉบับละ 150 บาท
(4) การอนุญาตให้ทำงานอื่น  ครั้งละ  150 บาท
(5)
การอนุญาตให้เปลี่ยนท้องที่หรือสถานที่ในการทำงาน ครั้งละ 150 บาท
 
 
ข้อมูลข่าวจาก : กฎกระทรวง

 
 จำนวนผู้อ่าน 9761 คน


 ข่ า ว ส า ร อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง
รายละเอียดเอกสาร ตท.12 (กรณีแจ้งการได้รับอนุญาตให้ขยายระยะเวลาการทำงาน)
รายละเอียดเอกสาร ตท.11 (แจ้งเข้าทำงานอันจำเป็นและเร่งด่วนตามมาตรา 7)
รายละเอียดเอกสาร ตท.10 (การยื่นแบบแจ้งการรับเข้าทำงาน / และออกจากงาน)
รายละเอียดเอกสาร ตท.7 (ขอเพิ่ม / เปลี่ยน สถานที่ทำงาน)
รายละเอียดเอกสาร ตท.6 (กรณีใบอนุญาตทำงานชำรุด)